privacybeleid
Jouw privacy is mijn prioriteit

Deze website is eigendom van

Paperweight

onderdeel van Je Ma Muse GCV

Geestenspoor 44

2180 Ekeren

Ondernemingsnummer 0841.731.455

BTW BE0841.731.455

contactpersoon: Ann Van Loon

anneke@paperweight.be

0032 476 43 44 20

 

Jouw vertrouwen in Paperweight en het beschermen van je privacy komt op de eerste plaats voor Ann Van Loon en Paperweight

(hierna genoemd 'Paperweight' of "wij" of "ons"). Deze privacy verklaring is van toepassing op 1. onze website https://www.paperweight.be 

(hierna genoemd de "website") en 2. op alle commerciële en niet-commerciële relaties tussen Paperweight en haar prospecten, klanten, leveranciers en zakenpartners.

Paperweight tracht ten allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

en anderzijds De EU Algemene Verordering Gegevensbescherming van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot de intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als AVG.

Deze Privacy verklaring bevat onder meer informatie over de aard van de persoonsgegevens die Paperweight verzamelt, alsook de wijze waarop Paperweight deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Soorten persoonsgegevens

Paperweight kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam

 • Voornaam

 • Adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

 • Bedrijfsnaam

 • Bedrijfsadres

 • BTW nummer

 • Communicatievoorkeur

 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Paperweight

 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website. (oa maar niet enkel beperkt tot IP adres, browsertype, de door jou bezochte webpagina('s) wanneer je toegang verkreeg tot de website.)

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld respectievelijk in het kader van:

 • Bezoek van de website

 • Het invullen van contact- en andere formulieren

 • Het inschrijven voor de newsletter (al dan niet via de website)

 • Het registreren via de website/webshop voor een service, een intakegesprek via skype, een intakegesprek, deelname aan een groepsworkshop op locatie of deelname aan een online cursus via Instagram.

 • De verificatie van uw identiteit (oa wanneer u beroep doet op de klantenservice van Paperweight)

 • Het aanvragen van een offerte

 • Een samenwerking met Paperweight

 • Het aanvragen van een presentatie door Paperweight

 • Het uitwisselen van visitekaarten

 • Het meedelen van feedback aan Paperweight betreffende de verbetering van onze services via een (online) enquête

De door Paperweight verzamelde persoongegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door jou verstrekt.

Gebruik van persoonsgegevens

Paperweight kan gebruik maken van jouw persoonsgegevens voor:

 • Het leveren van de services van Paperweight

 • De uitvoering van een overeenkomst met Paperweight

 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.

 • Het leveren van support/klantenservice.

 • De opmaak van een offerte

 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website.

 • Statistische doeleinden

 • Het uitvoeren van enquêtes, klantentevredenheidsonderzoeken en andere marktresearch.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

Paperweight zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de services van Paperweight en de optimalisering daarvan (oa maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerken van betalingen, database beheer). In het geval het noodzakelijk is dat Paperweight in dit kader jouw persoongegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen beschreven in deze Privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Paperweight jouw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten 1. wanneer Paperweight hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure of 2. ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

 • Wanneer Paperweight of nagenoeg al diens activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval jouw persoonsgegevens (dewelke Paperweight heeft verzameld) één van de overgedragen activa zal zijn.

 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige interesseprofielen zoals het jouwe, behalve wanneer je je hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

 • In alle overige gevallen zal Paperweight jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer deze 1. hiervoor jouw toestemming heeft verkregen en 2. met de desbetreffende derde partij een data verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende vertrouwelijkheid en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

Opslag van persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1. door de Wet of 2. door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Paperweight jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy verklaring onder 'Gebruik van persoonsgegevens'.

Jouw privacy rechten

Wanneer je beroep wenst te doen op jouw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve in dat geval contact op te nemen met Ann Van Loon via email op anneke@paperweight.be of via correspondentie per post.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Paperweight mogelijks over jou beschikt.

 • Recht op rechtzetting, vervollediging of update van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

 • Recht op bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens.

Je kan deze rechten  in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermelde wijze. Bovendien kan je steeds je persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien je geen newsletters of informatie over onze services meer wilt ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de link/knop "uitschrijven" of "afmelden" zoals onderaan voorzien in elke newsletter die per email verstuurd wordt door Paperweight.

Beveiliging persoongegevens

Paperweight verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1. ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook 2. verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Paperweight, de controles die ze uitvoert en de handelingen die ze stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele wijze van overdracht of doorgifte via het internet, noch enige wijze van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Paperweight in dit verband geen absolute veiligheid garanderen.

Update Privacy verklaring

Paperweight behoudt zich het voorrecht om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen.

Contact opnemen

Indien je vragen hebt over de Privacy verklaring of over de wijze waarop Paperweight jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt,

gelieve me te contacteren:

1. via post:

Ann Van Loon

Paperweight

Geestenspoor 44

2180 Ekeren

2. via email:

anneke@paperweight.be